Regulamin mini parku linowego

1. Wstęp na tor linowy jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia.
2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w Mini Parku Linowym bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
3. Z atrakcji mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 13 lat.
4. Podczas przechodzenia trasy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
5. Zakaz biegania obowiązuje na całym terenie Mini Parku Linowego.
6. Zabrania się wspinania na siatki asekuracyjne i drewniane konstrukcje domków.
7. Przed wejściem na trasę Mini Parku Linowego należy opróżnić kieszenie, zdjąć biżuterię, zegarek, smycze itp.
8. Zabrania się wnoszenia na trasę jedzenia, picia, telefonów komórkowych itp.
9. Trasę należy pokonywać w jednym wyznaczonym kierunku.
10. W przypadku wpadnięcia w siatkę asekuracyjną należy powrócić na przeszkodę i kontynuować jej pokonywanie.
11. Osoby bawiące się na terenie Mini Parku Linowego pozostają pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub prawnego opiekuna.
12. W przypadku problemów z pokonaniem trasy należy niezwłocznie poinformować obsługę parku w celu udzielenia pomocy. Bezpośrednią pomoc w pokonaniu trasy może udzielić tylko i wyłącznie pracownik/instruktor Mini Parku Linowego
13. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszego pokonywania trasy nie będą zwracane koszty zakupu biletu, chyba że przyczyna rezygnacji nie leży po ich stronie.
14. Uczestnicy powinni przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu, w celu zapobieżenia wystąpienia groźby niebezpieczeństwa wypadku i poważnych urazów.
15. Na terenie Mini Parku Linowego obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
16. Jeżeli wskutek działań osoby korzystającej z Mini Parku Linowego, w tym mających charakter naruszenia (nieprzestrzegania) postanowień Regulaminu lub niedostosowanie się do poleceń obsługi dalsze świadczenie usług na jej rzecz lub osób trzecich jest niemożliwe lub wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa jej własnego lub osób trzecich organizator może przerwać wykonywanie umowy, co oznacza obowiązek ze strony korzystającej z usług opuszczenia Mini Parku Linowego bez zwrotów kosztu biletów.
17. Zachowaj paragon fiskalny za zakup biletu – jest on dowodem ubezpieczenia.

Regulamin parku linowego adventure

1. Wejście na platformy w Parku Linowymi wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczenie przez instruktora.
2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu, chyba że przyczyna rezygnacji nie leży po ich stronie.
3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
5. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.
7. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
8. Podczas wizyty należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa .
9. Uczestnicy powinni przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu, w celu zapobieżenia wystąpienia groźby niebezpieczeństwa wypadku i poważnych urazów.
10. Z Parku Linowego nie można korzystać w przypadku:
– uszkodzeniu trasy lub jej części zagrażające bezpiecznemu jej pokonaniu
– gdy występują warunki meteorologiczne takie jak: burza, silny wiatr, śnieg i/lub mróz, intensywne opady deszczu.
W sytuacji, gdy przyczyny opisane powyżej ujawniły się już po dokonaniu zakupu biletu, a przed rozpoczęciem korzystania z Parku Linowego, można dokonać zwrotu biletu. Jeśli przyczyny ujawniły się trakcie korzystania, można żądać zwrotu biletu w części proporcjonalnej do przebytej trasy.
11. Integralna częścią Regulaminu jest Instrukcja Bezpieczeństwa.
12. Jeżeli wskutek działań osoby korzystającej z parku Linowego, w tym mających charakter naruszenia (nieprzestrzegania) postanowień Regulaminu lub niedostosowanie się do poleceń obsługi dalsze świadczenie usług na jej rzecz lub osób trzecich jest niemożliwe lub wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa jej własnego lub osób trzecich organizator może przerwać wykonywanie umowy, co oznacza obowiązek ze strony korzystającej z usług opuszczenia Parku Linowego bez zwrotów kosztu biletów.
13. Zachowaj paragon – jest on dowodem ubezpieczenia.

Instrukcja bezpieczeństwa

I. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:

• Maksymalna waga: 130 kg
• Minimalny wiek: 8 lat
• Sięgniecie ręką na trasach adventure 1, 50 m
• Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej (Nadzorującej)
• osoba nadzorująca – osoba powyżej 18 lat, która jest rodzicem lub prawnym opiekunem lub ma upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego i przeszła ona szkolenie aby towarzyszyć dziecku/iom – Instruktor podejmuje decyzje czy nadzorujący dorosły towarzyszy dziecku na ziemi czy na wysokości (na jednego dorosłego może przypadać dwoje dzieci).
II. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
III. W skład sprzętu wchodzi uprząż pełna, lonża wraz z karabinkiem systemowym, bloczek oraz kask.
IV. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy również urządzeń /elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
V. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
VI. Karabinek wpinamy w linę asekuracyjną na początku trasy linowej tak jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas pokonywania trasy linowej nic przy nim nie zmieniamy aż do momentu zakończenia trasy.
VII. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
VIII. Przed pokonaniem przeszkody typu zjazd tyrolski należy na linę asekuracyjna bezpośrednio przed karabinkiem wpiąć bloczek, a następnie nałożyć karabinek na bloczek. Podczas zjazdu uczestnik przed dotarciem do końcowej platformy powinien przyjąć zwartą pozycję ciała.
IX. Zjeżdżać tyrolkami wolno tylko po wpięciu przyrządu zjazdowego – bloczka do liny zjazdowej oraz upewnieniu się że poprzedni uczestnik opuścił zjazd linowy i znajduje się na kolejnej przeszkodzie.
X. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykami rękoma lin stalowych.
XI. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
XII. Zakazuje się skoków na przeszkody, huśtania, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
XIII. Na przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba – kolejna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę, gdy idący z przodu uczestnik zwolni przeszkodę i znajdzie się na kolejnej platformie.
XIV. Trasa parku rozpoczyna się w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem „ POCZĄTEK TRASY” w odpowiednim kolorze odpowiadającym stopniu trudności danej trasy.
XV. Na każdym drzewie znajdują się tabliczki informujące o sposobie pokonania trasy, a na wybranych informacja o konieczności założenia bloczka (zjazd tyrolski).
XVI. Instruktor – osoba posiadająca niezbędne przeszkolenie oraz umiejętności,
Ubiór – żółta koszulka z czarnym napisem na plecach INSTRUKTOR lub różowa/niebieska kamizelka z napisem na plecach INSTRUKTOR
XVII. Komunikacja z Instruktorem:
• Uczestnik zawsze wzywa Instruktora jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości wpięcia do systemu asekuracji, sposobu pokonania przeszkody, stanu technicznego przeszkody.
XVIII. Uczestnik w każdej chwili powinien znajdować się w zasięgu pola widzenia INSTRUKTORA lub dorosłego Uczestnika.
XIX. Instrukcje przekazywane przez INSTRUKTORA maja pierwszeństwo.
XX. W razie wypadku należy niezwłocznie wezwać INSTRUKTORA.
XXI. Instrukcja Bezpieczeństwa jest integralna częścią REGULAMINU i obliguje do jego bezwzględnego przestrzegania.
XXII. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa
MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.